Chính sách mua hàng

Công ty đang xây dựng chính sách bán hàng phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng khách hàng.

Chất lượng và giá cả cạnh tranh là 2 tiêu chuẩn hàng đầu.

Các vùng cây chuyên canh được cân đối chế độ thanh toán và bán hàng phù hợp.

Các chương trình khuyến mãi khách hàng và chăm sóc khách hàng được lập kế hoạch hàng năm và thống nhất.